ESCOBART.PL
Konkurs zdjęciowy

REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM

Organizatorem konkursu jest Bartłomiej Faryński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PALAZO Bartłomiej Faryński, z siedzibą w Nowej Gadce (95-054) przy ul. Ogrodników 2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7272746214 oraz REGON 100952217. Z Organizatorem można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: escobartkontakt@gmail.com.

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod w serwisie internetowym Facebook oraz Instagram na stronach informacyjnych Organizatora znajdujących się pod adresem https://www.instagram.com/escobart.pl/ oraz https://www.facebook.com/escobartpl
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Organizator przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem, regulaminem serwisu Facebook, Instagram oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Administrator serwisu Facebook oraz Instagram, spółka META 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone nie jest organizatorem ani sponsorem niniejszego Konkursu oraz jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji niniejszego Konkursu.
 5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://escobart.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Konkurs odbywa się cyklicznie i każdy z cykli trwa każdorazowo tydzień.
 7. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.05.2022 r. i trwa do odwołania.
 8. Konkurs odbywa się na terytorium Polski.
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 • Przystąpienie do konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania ukończonych 18 lat, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zamieszkiwania na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook lub Instagram
  2. wykonanie zadania konkursowego polegającego na publicznym udostępnieniu w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcia wykonanego przez uczestnika konkursu zgodnego z tematyką konkursu (zdjęcie stylizacji odzieżowej wykonanej z użyciem produktów zakupionych w sklepie internetowym escobart.pl) i oznaczenie profilu Organizatora w serwisie Facebook lub Instagram, wskazanych w par. 1, pkt. 1 Regulaminu.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W ramach trwania jednego cyklu Konkursu Organizator wyłania 2 zwycięzców.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 30 dni następujących po zakończeniu danego cyklu Konkursu.
 3. Rozstrzygniecie konkursu odbywa się na profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram.
 4. Do udziału w rozstrzygnięciu konkursu zakwalifikowani zostaną Uczestnicy, którzy spełnili kryteria przystąpienia do konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przy udziale jury ustanowionego przez Organizatora, które podejmuje decyzje na podstawie przeprowadzonych obrad.
 6. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu, w wiadomości przesłanej za pośrednictwem komunikatora powiązanego z kontem Zwycięzcy konkursu w serwisie Facebook lub Instagram.

 

 • Nagrody
 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zwrotu środków wydanych na produkty w sklepie escobart.pl widoczne na zdjęciu z zadania konkursowego na podane przez siebie konta bankowe.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest udzielenie udokumentowanej odpowiedzi na informację o wygraniu konkursu przez Uczestnika, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości informującej o wygranej.
 3. W przypadku braku przesłania odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika wybranego przez jury.
 4. Uczestnik będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do obliczenia i opłacenia właściwych podatków i innych należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody.

 

 • Odwołania
 1. Organizator ustanawia niniejszą procedurę odwoławczą (reklamacyjną).
 2. Odwołanie może zostać złożone w formie pisemnej listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Organizatora.
 3. W treści odwołania zaleca się zamieszczenie danych kontaktowych Uczestnika oraz opisu podstaw odwołania.
 4. Organizator rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. Organizator poinformuje Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem, w zależności od woli Uczestnika lub zastosowanej przez niego metody wniesienia odwołania.
 6. Uczestnik dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
 7. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych powyżej.

 

 • Rezygnacja z udziału w konkursie
 1. Uczestnik będący konsumentem może zrezygnować (odstąpić) z udziału w konkursie w dowolnym momencie jego trwania.
 2. Aby zrezygnować z udziału w konkursie, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji o rezygnacji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub zwykłą).
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o rezygnacji z udziału w konkursie, Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 4. Konsument może zrezygnować z udziału w konkursie, składając Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji (odstąpieniu).
 5. Oświadczenie można złożyć z użyciem wzoru załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, uważa się iż Uczestnik nie bierze w nim udziału.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności konkursu.

 

 • Warunki licencyjne
 1. Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku, gdy biorąc udział w konkursie Uczestnik przesyła utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
 2. Poprzez wysłanie pliku graficznego i złożenie wymaganego oświadczenia, Uczestnik udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie wykorzystywania grafiki oraz jej opisu, na następujących polach eksploatacji:
 3. publikacja w obszarze strony internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych profili społecznościowych Organizatora,
 4. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką (w szczególności w formie drukowanej i elektronicznej) egzemplarzy utworu, w tym drukarską, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, bez ograniczenia co do wielkości i liczby udostępnień, bez względu na sposób oraz miejsce rozpowszechniania,
 5. zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 6. publiczne udostępnianie w teki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 7. wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamowych.
 8. Poprzez wysłanie pliku graficznego i złożenie wymaganego oświadczenia, Uczestnik:
  1. oświadcza, że jest autorem przesłanego utworu i nie narusza ono żadnych praw autorskich i dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa oraz nie jest ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
  2. oświadcza, że jeśli utwór zawiera wizerunek osób trzecich, wówczas osoby te wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Uczestnika oraz następczo przez Organizatora albo otrzymały zapłatę za pozowanie.
  3. zezwala na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z utworu.
 9. Zabrania się przesyłania plików graficznych zawierających elementy powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficzne, treści propagujące używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujące do rasizmu, ksenofobii, szerzenia nienawiści lub produkty konkurentów Organizatora.

 

 • Obowiązywanie i zmiana regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego opublikowania.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w okresie jego obowiązywania, poprzez publikację nowej wersji Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących istoty konkursu lub sposobu jego przeprowadzania.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej, w przypadku podania przez Uczestnika błędnego adresu poczty elektronicznej lub jego zmiany w czasie trwania konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Uczestników będących konsumentami, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W KONKURSIE

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci rezygnacji z udziału w konkursie)

Adresat: PALAZO Bartłomiej Faryński, ul. Ogrodników 2, 95-054 Warszawa | escobartkontakt@gmail.com

Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w konkursie.

Imię i nazwisko Uczestnika:

Adres Uczestnika:

Podpis Uczestnika:

Data:

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”), pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach konkursu. Dokument został podzielony na następujące części:

 

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH.. 1

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE. 1

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE. 1

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE. 1

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH.. 1

INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH.. 1

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH.. 2

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 2

 

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest Bartłomiej Faryński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PALAZO Bartłomiej Faryński, z siedzibą w Nowej Gadce (95-054) przy ul. Ogrodników 2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7272746214 oraz REGON 100952217.

 

Z Administratorem danych można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: escobartkontakt@gmail.com.

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Jeżeli przystąpisz do konkursu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, w celach wskazanych poniżej. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ wykonujemy nasze prawnie uzasadnione interesy, którymi są:

 • organizacja i przeprowadzenie konkursu,
 • publikacja informacji o jego zwycięzcach,
 • publikacja utworów wytworzonych przez Uczestników konkursu,
 • obrona przed potencjalnymi roszczeniami lub ich dochodzenie, przykładowo w ramach rozpatrywania ewentualnego odwołania.

 

(*) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji konkursu, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

 

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Nie masz obowiązku udziału w konkursie, ponieważ udział w nim jest dobrowolny. Jednakże w przypadku wzięcia w nim udziału, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Dane zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w mediach.

 

Dane wszystkich Uczestników konkursu będą przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, współpracujące z nami w celu przeprowadzenia konkursu. Poniżej znajduje się ich lista:

 • Dostawca usług przewozowych / kurierzy.
 • Dostawca usług poczty elektronicznej.
 • Dostawca usług księgowych.
 • Dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych, wybierani indywidualnie w przypadku takiego zapotrzebowania.

 

INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 • Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).
 • Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.
 • Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

 

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie liczne uprawnienia, które opisujemy poniżej. W celu ich realizacji skontaktuj się z nami.

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Jeżeli takie żądanie będzie spełniało kryteria określone w przepisach (np. wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych), wówczas usuniemy je niezwłocznie.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

 • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie jej opublikowania.
 • Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium